Jak založit cestovní kancelář

V případě, že se rozhodnete začít podnikat v cestovním ruchu, čeká vás při zakládání cestovní kanceláře splnění některých povinností Zdánlivě se dají obejít založením cestovní agentury, ta ale podle platného legislativního vymezení nemůže, zjednodušeně řečeno, organizovat, nabízet nebo prodávat zájezdy. Co vše obnáší vznik cestovní kanceláře? 

 

Právní problematika 

Činnost cestovní kanceláře konkrétně vymezuje příloha č. 3 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů a dále v § 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

To první, co musíte udělat, pokud hodláte začít podnikat, je vyřídit si živnostenské oprávnění. Pak je nutné se odvolat na ustanovení zakotvená v předpisu č. 455/1991 Sb. neboli živnostenském zákonu.

Předmětem vaší činnosti se dle litery zákona přesně stane „provozování cestovní kanceláře”. S tou pak můžete organizovat, nabízet a prodávat zájezdy nebo další služby a jejich kombinace, případně se stát zprostředkovatelem pro jinou cestovní kancelář či cestovní agenturu nebo rovněž prodávat předměty, které s tímto odvětvím souvisejí (vstupenky, jízdní řády, tištěné průvodce atd.) 

 

Zakládáme CK jako živnost prakticky

Současně živnostenský zákon vymezuje, že budete muset požádat o vydání živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost. To znamená, že máte povinnost splnit deklarovanou odbornou způsobilost pro tento typ živnosti. Pod tím si můžeme představit příslušné vzdělání či rekvalifikaci a praxi. V případě, že náležitá kvalifikace chybí přímo žadateli, je přípustné si pro tuto funkci ustanovit odpovědného zástupce, který pak zaštítí splnění výše jmenovaných náležitostí.

Vlastní založení živnosti je již poměrně jednoduché a obnáší vyplnění tzv. Jednotného registračního formuláře a poplatek ve výši 1 000 Kč. Vypravit se musíte na místně příslušný živnostenský úřad, nezáleží přitom na tom, zda jako osoba fyzická nebo právnická.

Konečné rozhodnutí ve věci udělení koncese pak závisí na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj. Do 30 dnů byste se měli od živnostenského úřadu dozvědět stanovisko. Pokud jsou splněny veškeré zákonné náležitosti, živnostenský úřad ve lhůtě do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese učiní zápis do živnostenského rejstříku a vystaví podnikateli výpis. Teprve pak je možné prakticky začít podnikat, tedy poskytovat příslušné služby.

K žádosti o udělení koncese je současně nezbytné předložit i smlouvu s pojišťovnou o uzavření pojištění. Každá cestovní kancelář musí ze zákona mít sjednané pojištění proti úpadku. Dalšími dokumenty, které je žadatel povinen doložit, jsou podnikatelský záměr, dále prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti a další prohlášení stvrzující, že žadateli o koncesi nebylo v posledních pěti letech zrušeno oprávnění k podnikání v oboru z důvodu toho, že porušil své zákonné povinnosti nebo z důvodu úpadku.

 

Co je nutné vědět mimo rámec formálního vzdělání 

Na trh lze v tomto segmentu lze tedy prakticky vstoupit, aniž byste měli vzdělání v oboru cestovního ruchu, případně předchozí zkušenosti s podnikáním v této oblasti. Samozřejmě ale není vhodné začít provozovat živnost zcela bez jakékoli předchozí průpravy, současné prostředí je totiž poměrně silně konkurenční.

Kvalitně zpracovaný podnikatelský nápad je klíčem k pozdějšímu úspěchu. Předcházet by mu měla zevrubná analýza tržní situace. Zásadní je také rozhodnutí, zda se více koncentrovat na outcoming zájezdy, tedy cestování obyvatel tuzemska za hranice nebo na incoming, tedy jestli budete v rámci svých zájezdů přivážet cizince naopak do Česka.

Na základě způsobu prodeje budete posléze vyhodnocovat, zda se uchýlíte k provozování klasické kamenné pobočky, zvolíte e-shop, případně budete potřebovat pokrýt jak provozovnu, tak prodej přes internet.Základním nástrojem je systém pro cestovní kanceláře. Provozovnu i veškeré materiály byste měli také mít adekvátně označené, aby nedošlo k pochybnostem, že se skutečně jedná o cestovní kancelář. Proto též nesmějí jiné subjekty používat zkratku CK.

Dalšími důležitými atributy jsou včasný výběr spolehlivých dodavatelů, zajištění rezervačního systému a s tím související tvorba webových stránek a v neposlední řadě též dobře rozvržené marketingové aktivity, v jejichž rámci si vyberete pro sebe adekvátní způsoby propagace.

A nezbytné jsou samozřejmě i určité osobnostní předpoklady. Mezi ty patří především komunikativnost a proklientský přístup obnášející zejména schopnost empatie. Vhod vám přijde i jazyková vybavenost a základní povědomí o ekonomických otázkách.